Ul. Pabianicka 1
97-400 Bełchatów

Oferta

 

SGS Kancelarie Adwokackie specjalizują się w prowadzeniu spraw:

-karnych:

 • obrona w dochodzeniu/śledztwie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • działanie w przypadkach pilnych jak zastosowanie tymczasowego aresztowania, uchylenie listu gończego, czy Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
 • wykonawczych o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego, odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego, rozłożenie grzywny na raty;
 • w postępowaniach w sprawach nieletnich;
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym działanie zmierzające do uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej czynem zabronionym;
 • karnych skarbowych;

- rodzinnych:

 • rozwód i separacja;
 • alimenty;
 • ustalenie/ zmiana kontaktów z dzieckiem;
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • rozdzielność majątkowa;

-cywilnych:

 • odszkodowania;
 • spadki;
 • zachowek;
 • podziały majątku;
 • działy spadku;
 • zniesienie współwłasności;
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji;
 • nienależyte wykonanie zobowiązania;
 • ochrona dóbr osobistych;

-gospodarczych:

 • o zapłatę;
 • zakładanie, restrukturyzacja i przekształcania spółek prawa handlowego;
 • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów sporządzania umów i kontraktów handlowych;
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • sporządzanie pism w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

-administracyjnych:

 • pozwolenia na budowę i użytkowanie;
 • legalizacja obiektów budowlanych;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • naruszenie stosunków wodnych;
 • koncesje i zezwolenia;
 • ochrona środowiska;
 • odwołania, skargi oraz skargi kasacyjne do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;

-prawa pracy:

 • obsługa pracodawców;
 • nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunków pracy;
 • ustalenie stosunku pracy;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym za wypadek w pracy lub w drodze do pracy ;
 • z zakresu mobbingu i dyskryminacji;
 • o zapłatę zaległych wynagrodzeń, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, ekwiwalentów, odprawy itp.;
 • tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania,

-dotyczące nieruchomości:

 • zasiedzenie nieruchomości;
 • wydanie nieruchomości;
 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów kupna, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi;
 • obsługa właścicieli nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych;
 • przeprowadzanie postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

 

-egzekucji sądowej i windykacji.

 

W ramach wykonywanych usług współpracujemy na stałe z zaufanymi Kancelariami Radców Prawnych, Notariuszami, architektami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz Kancelariami Komorników.

 

Zapraszamy do współpracy także Klientów, których sprawy dotyczą innych dziedzin prawa, jak np.:

 • prawa Internetu;
 • ochrony dziecka na podstawie Konwencji Haskiej;
 • reprezentacji przed Sądem Lekarskim;
 • reprezentacji przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym dla Nauczycieli i Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli;
 • reprezentacji przed Piłkarskim Sądem Polubownym przy PZPN.